Algemene voorwaarden
en privacy verklaring

Algemene Voorwaarden/Privacy Verklaring Crone Walks

Afspraken en annulering Coaching vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat zowel de coach als de cliënt vrij om de coaching op elk gewenst moment te beëindigen. • Bij verhindering dient de cliënt uiterlijk 24 uur van tevoren de afspraak te annuleren of te verzetten. • Bij verhindering van de coach wordt zo spoedig mogelijk contact met de cliënt opgenomen voor het maken van een nieuwe afspraak. Bij groepsactiviteiten gelden andere annuleringstermijnen die per activiteit, cursus,workshop en dergelijke vastgesteld worden. Deze zal bekend gemaakt worden aan de cliënt bij de aanmelding hiervoor.

Coaching • De coach zal de begeleiding naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. • De coach is niet aansprakelijk voor enige gezondheidsklachten die zijn ontstaan tijdens of na de behandeling. • De coach is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de coach is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. • De coach gaat geen coaching sessie aan met cliënten die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs. • De coach gaat geen coaching sessie aan met mensen met een geestelijke stoornis, zoals omschreven in het psychologisch handboek DSM V.

Informatieverstrekking • Crone Walks stelt als voorwaarde dat u naar waarheid zult informeren over eventueel parallel lopende behandelingsvormen, inclusief gegevens van de behandelaar of behandelend arts. • De coach is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door cliënt. • Alleen met uw schriftelijke goedkeuring mag Crone Walks informatie verstekken aan derden, zoals aan uw huisarts, behandelend arts, werkgever of het UWV. • Er is op geen enkele wijze sprake van een overeenkomst betreffende een geneeskundige behandeling. • De coach is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van de cliënt of uit andere bron heeft verkregen. • De coach neemt uitsluitend contact op met derden (bijvoorbeeld partner, ouders, huisarts of andere specialist) na duidelijk overleg en met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als er sprake is van een wettelijke verplichting om informatie te verschaffen, of in het kader van een klacht- of tuchtprocedure.

Dossier Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat de coach van Crone Walks een dossier aanlegt. Uw dossier bevat aantekeningen over uw coachingstraject. Er wordt op alle mogelijke manieren getracht uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat: • Onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. • Mijn hostingbedrijf er voor zorgt dat alle (web)formulieren en e-mails versleuteld worden verzonden met een SSL certificaat. Als coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden: • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de coachingsessie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alléén met uw expliciete schriftelijke toestemming. • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en u expliciet om schriftelijke toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven 10 jaar bewaard. Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EU of aan een internationale organisatie doorgegeven. U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking altijd in te kunnen trekken. Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kunt u een privacy klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Betaling • U kunt zowel contant betalen als door overmaking van het verschuldigde bedrag. U ontvangt in beide situaties een nota van Crone Walks. • Bij betaling middels overschrijving dient u binnen 14 dagen na dagtekening te betalen door het verschuldigde bedrag over te maken naar het bankrekeningnummer zoals aangegeven op de factuur.